Effect of the support on the activity of cobalt-molybdenum and iron-molybdenum catalysts in the reactions of sulfur, nitrogen, and oxygen removal in the presence of hydrogen

W.S. Niedzwiedz, V.H.J. Beer, de, C.K. Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-58
TijdschriftPrace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Wegla Politechniki Wroclawskiej
Nummer van het tijdschrift41
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit