Effect of pressure on free radical copolymerization kinetics. II.Novel methods of measuring monomer reactivity ratios under high-pressure conditions

R. Meer, van der, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)571-582
TijdschriftJournal of Polymer Science, Polymer Chemistry Edition
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit