Effect of pre-covered oxygen on the dehydrogenation reactions over copper surface : A DFT Study

S. X. Tao, G.C. Wang, X.H. Bu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer26045
TijdschriftJournal of Physical Chemistry B
Volume110
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit