Effect of polymer binder on surface texturing by photoembossing

N.F. Hughes-Brittain, O.T. Picot, M. Dai, A.A.J.M. Peijs, C.W.M. Bastiaansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of polymer binder on surface texturing by photoembossing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science