Effect of hydrophobicity on autogenous shrinkage and carbonation of alkali activated slag

Zhengyao Qu, Florent Gauvin, Fazhou Wang (Corresponding author), Gang Liu (Corresponding author), H.J.H. (Jos) Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of hydrophobicity on autogenous shrinkage and carbonation of alkali activated slag'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen