Effect of hinge friction on the steady-state response of base excited shallow arches

J.A.J.M. van Hoof, R.H.B. Fey, A. Shukla, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of hinge friction on the steady-state response of base excited shallow arches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen