Effect of Electric Field on the Director Field and Shape of Nematic Tactoids

Mohammadamin Safdari, Roya Zandi, Paul P.A.M. van der Schoot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhysical Review E
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusIngediend - 8 jan 2021

Citeer dit