Effect of adsorbed potassium on the electrostatic potential on Rh clusters in relation with photoemission of adsorbed noble gases

T.V.W. Janssens, J.W. Niemantsverdriet, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2995-3000
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume101
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit