Een goede buur, of een verre vriend?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het stedelijk vernieuwingsbeleid wordt verondersteld dat differentiatie van de woningvoorraad leidt tot meer sociale interactie tussen buurtgenoten en een betere sociale structuur in wijken en buurten. Deze aanname is echter nauwelijks gebaseerd op empirisch bewijs. Het is daarom belangrijk om, op basis van empirische resultaten, meer inzicht te krijgen in de gevolgen van herstructurering en woning(her)differentiatie op sociale cohesie in wijken. Dit artikel levert hier een bijdrage aan. De voorlopige resultaten van een analyse van de rol van sociaal-demografische kenmerken en buurtkenmerken bij het vormen van sociale contacten met buurtgenoten worden hier besproken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-44
TijdschriftSerVicE_Magazine
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit