Een eerlijke klusseneconomie

Magda Smink, Joost Gerritsen, Arnaud Van Waes, Melanie Peters, Q.C. van Est

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

211 Downloads (Pure)

Samenvatting

De tweede bijdrage van het Dossier over de klusseneconomie introduceert het begrip ‘klusseneconomie’ en beschrijft de opkomst van klusplatforms in Nederland. Vervolgens komt aan de hand van twee voorbeelden het functioneren van klusplatforms aan bod. Daarna verkennen we enkele belangrijke vragen over juridische onduidelijkheden, maatschappelijke effecten en de autonomie van online dienstverleners. Het slot van de bijdrage vat de belangrijkste effecten van de klusseneconomie samen en stelt dat deze effecten beleidsmakers en politici nopen tot het bepalen van eerlijke voorwaarden in een klusseneconomie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)199-207
TijdschriftBeleid en Maatschappij
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit