Editorial of the special issue on stability and nonlinear analysis of steel structures

D Dubina, H.H. Snijder, L. Simoes da Silva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-8
Aantal pagina's6
TijdschriftRomanian Journal of Technical Science : Applied Mechanics
Volume59
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit