Edge-site nano-engineering of WS2 by low temperature plasma-enhanced atomic layer deposition for electrocatalytic hydrogen evolution

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Edge-site nano-engineering of WS2 by low temperature plasma-enhanced atomic layer deposition for electrocatalytic hydrogen evolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen