Dynamics of the customer order decoupling point : impact on information systems for production control

P.M.J. Giesberts, L. Tang, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

81 Citaten (Scopus)
708 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)300-313
TijdschriftProduction Planning & Control
Volume3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit