Dynamical calculations on the photoisomerization of small polyenes in a nonadiabatic formalism

G.J.M. Dormans, G.C. Groenenboom, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4895-4909
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume86
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit