Dynamic contrast perception assessed by pattern masking

R.W. Bowen, H. Ridder, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)24-24
  Aantal pagina's1
  TijdschriftPerception
  Volume25
  Nummer van het tijdschriftSuppl.
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit

  Bowen, R. W., & Ridder, de, H. (1996). Dynamic contrast perception assessed by pattern masking. Perception, 25(Suppl.), 24-24.