Dual-wavelength UV-absorption detection in capillary isotachophoresis

J.C. Reijenga, T.P.E.M. Verheggen, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Samenvatting

Instrumentation for dual-wavelength UV-absorption detection in isotachophoresis is described and evaluated. Computerized signal storage and processing allow data reduction on the basis of the ratio of absorption at any two of the wavelengths 206, 254, 289 and 340 nm. The purity of UV-absorbing spikes or zones is verified by plotting the ratio versus time, the ratio versus one wavelength or one wavelength versus the other. The method is illustrated with the analysis of a nucleotide extract of eggs of Nassarius reticularis
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-84
TijdschriftJournal of Chromatography, A
Volume267
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual-wavelength UV-absorption detection in capillary isotachophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit