Drop fragmentation by laser-pulse impact

Alexander L. Klein, Dmitry Kurilovich, Henri Lhuissier, Oscar O. Versolato, Detlef Lohse, Emmanuel Villermaux, Hanneke Gelderblom (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drop fragmentation by laser-pulse impact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen