Donaldson invariants, monodromy groups, and singularities

W.D. Ebeling, C. Okonek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-250
TijdschriftInternational Journal of Mathematics
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit