Does innovativeness moderate the relationship between cross-functional integration and product performance?

X.M. Song, J. Xie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

133 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-89
TijdschriftJournal of International Marketing
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit