Distribution of absorbed heat in luminescent solar concentrator lightguides and effect of temperatures of mounted photovoltaic cells

V.A. Rajkumar, C. Weijers, M.G. Debije

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distribution of absorbed heat in luminescent solar concentrator lightguides and effect of temperatures of mounted photovoltaic cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering