Directed graphs with unique paths of fixed length

C.W.H. Lam, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-337
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series B
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit