Direct numerical simulations of premixed turbulent flames with reduced chemistry: Validation and flamelet analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulations of premixed turbulent flames with reduced chemistry: Validation and flamelet analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen