Direct numerical simulations of collision dynamics of wet particles

N.G. Deen, Y. Tang, J. Scholte, J.A.M. Kuipers, S. Antonyuk, S. Heinrich, B. Crügera

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFluidization XV, 2-27 May 2016, Quebec, Canada
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit