Direct numerical simulation of a bubble suspension in small amplitude oscillatory shear flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulation of a bubble suspension in small amplitude oscillatory shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering