Direct numerical simulation (DNS) of mass, momentum and heat transfer in dense fluid-particle systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-89
Aantal pagina's6
TijdschriftCurrent Opinion in Chemical Engineering
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Direct numerical simulation (DNS) of mass, momentum and heat transfer in dense fluid-particle systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit