Diffusion on compact Riemannian manifolds and surface measures

H. Weizsäcker, von, O.G. Smolyanov, O. Wittich

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)230-234
  TijdschriftDoklady Mathematics
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit