Diffusion of oxygen vacancies in yttrium iron garnet investigated by dynamic conductivity measurements

R. Metselaar, P.K. Larsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)599-605
TijdschriftJournal of Physics and Chemistry of Solids
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit