Diffusing-wave spectroscopy in a standard dynamic light scattering setup

Z. Fahimi, F.J. Aangenendt, P. Voudouris, J. Mattsson, H.M. Wyss

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diffusing-wave spectroscopy in a standard dynamic light scattering setup'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie