Diffraction enhanced transparency and slow THz light in periodic arrays of detuned and displaced dipoles

M.C. Schaafsma, A. Bhattacharya, J.G. Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1596-1603
TijdschriftACS Photonics
Volume3
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep 2016

Citeer dit