Differential sensitivity to pitch distance, particularly in speech

J. Hart, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

75 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)811-821
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit