Dielectric losses of alkali metaphosphate glasses in the low temperature range 4-200 K, and their relation to the glass composition

R. Metselaar, R.G.W.J. Nelissen, D.L. Vogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

213 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)315-320
TijdschriftJournal of Non-Crystalline Solids
Volume44
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit