Development of the discrete adjoint for a three-dimensional unstructured Euler solver

G. Carpentieri, B. Koren, M.J.L. Tooren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The discrete adjoint of a reconstruction-based unstructured finite volume formulation for the Euler equations is derived and implemented. The matrix-vector products required to solve the adjoint equations are computed on-the-fly by means of an efficient two-pass assembly. The adjoint equations are solved with the same solution scheme adopted for the flow equations. The scheme is modified to efficiently account for the simultaneous solution of several adjoint equations. The implementation is demonstrated on wing and wing-body configurations.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)237-245
  TijdschriftJournal of Aircraft
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of the discrete adjoint for a three-dimensional unstructured Euler solver'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit