Development of a cost-effective solar illumination system to bring natural light into the building core

A. Rosemann, M. Mossman, L. Whitehead

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of a cost-effective solar illumination system to bring natural light into the building core'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering