Development and testing of a synthetic fiber reinforced three-leaflet valve

G.R. Cacciola, G.W.M. Peters, P.J.G. Schreurs, J.D. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-103
Aantal pagina's21
TijdschriftBiomimetics
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit