Determination of the nature of the conformational transmission effect in pentacoordinated phosphorus compounds

M.H.P. Genderen, van, L.H. Koole, B.C.C.M. Scheper, olde, L.J.M. Ven, van de, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-80
TijdschriftPhosphorus and Sulfur and the Related Elements
Volume32
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit