Determination of the intracellular element concentrations in cultured H9c2 cells by proton microprobe techniques

J.A. Quaedackers, S. van Engeland, P.H.A. Mutsaers, J.J.M. de Goeij, Luc Snoeckx, M.J.A. Voigt, de, G.J. Vusse, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  The present study was conducted to investigate the applicability of proton microprobe techniques in the assessment of intracellular ion concentrations in individual cardiac-type H9c2 cells. Several methods to minimise the contribution of the extracellular environment were explored. Preliminary results indicate that proton microprobe techniques might be useful to assess intracellular ion concentrations in individual, cultured cells.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)405-411
  Aantal pagina's7
  TijdschriftNuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
  Volume158
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the intracellular element concentrations in cultured H9c2 cells by proton microprobe techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit