Determination of the coefficients of Langevin models for inhomogeneous turbulent flows by three-dimensional particle tracking velocimetry and direct numerical simulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
214 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the coefficients of Langevin models for inhomogeneous turbulent flows by three-dimensional particle tracking velocimetry and direct numerical simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen