Determination of αs from jet multiplicities measured on the Z0 resonance

L3 Collaboration, X. Leytens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Samenvatting

We present a study of jet multiplicities based on 37 000 hadronic Z0 boson decays. From this data we determine the strong coupling constant αs=0.115±0.005 (exp.)-0.010+0.012 (theor.) to second order QCD at √s=91.22GeV.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)464-472
Aantal pagina's9
TijdschriftPhysics Letters B
Volume248
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 okt. 1990
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of αs from jet multiplicities measured on the Z0 resonance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit