Determination des caracteristiques vibratoires d'un système hydraulique simple

F.A.M. Willekens, G. Toet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  24 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Frans
  Pagina's (van-tot)59-65
  TijdschriftEnergie fluide
  Nummer van het tijdschrift88
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit