Detection of region of interest and its application in video image quality assessment

Y. Ling, J. Xia, Yan Tu, H.C. Yin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of region of interest and its application in video image quality assessment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen