Detecting cardiac infarction risk reliably using fast laser pulses

Min Wu, Sara Calomarde (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Photoacoustic imaging based on laser pulses is a promising method for clinical detection of vulnerable arterial plaque that is a potential trigger for cardiac infarction. With a custom-designed combination of pulse laser and OPO (optical parametric oscillator), Elforlight and AMS Technologies contribute to substantial acceleration of this imaging method's intravascular application.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-11
Aantal pagina's6
TijdschriftOptica Pura y Aplicada
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1 jan 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting cardiac infarction risk reliably using fast laser pulses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit