Detecting activity type from gps traces using spatial and temporal information

Tao Feng, Harry J P Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting activity type from gps traces using spatial and temporal information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science