Destabilization of emulsions through deformation of the droplets

J.A.M.H. Hofman, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)508-516
TijdschriftJournal of Colloid and Interface Science
Volume147
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit