Designing flow and temperature uniformities in a parallel microchannels reactor

M.I.M. Al-Rawashdeh, F. Yue, N.G. Patil, T.A. Nijhuis, V. Hessel, J.C. Schouten, E. Rebrov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing flow and temperature uniformities in a parallel microchannels reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen