Ontwerp voor technologische ondersteuning van het medicatieproces: in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Anne ten Wolde

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Samenvatting

Het Prinses Máxima Centrum is een ziekenhuis volledig gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met kanker. De missie van ons centrum is ambitieus: ieder kind met kanker genezen met de best mogelijke kwaliteit van leven. Om dit te bewerkstelligen worden de kinderen onder anderen behandeld met intraveneuze medicatie, zoals cytostatica (voor chemotherapie) en pijnmedicatie. Om die reden is het medicatieproces een van de belangrijkste processen in het Máxima.
In het Máxima wordt sinds de opening (mei 2018) alle kinderoncologische zorg in Nederland samengebracht. De huidige inrichting van het medicatieproces is voor opening onder grote tijdsdruk ingericht. Hierdoor zijn er in onderhoud en beheer per item losse afspraken gemaakt om veilig van start te kunnen, maar mist er overzicht, duidelijke beheer afspraken en een overkoepelend kwaliteitssysteem. Daarnaast draaide de meest minimale set aan apparatuur om open te kunnen, maar werkten alle onderdelen nog niet optimaal samen en werden alle mogelijkheden in de technologie nog niet volledig benut.
Het doel van het project is daarom om te komen tot een ontwerp van de meest optimale technologische ondersteuning van het medicatieproces in het Máxima. Het project is opgesplitst in twee deelonderwerpen. In het eerste deel is een kwaliteitsborgingssysteem ontworpen voor de technologie in het medicatieproces, om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook om de hoogst haalbare kwaliteit zorg te kunnen leveren aan onze patiënten. In het tweede deel is een meerjarenplan opgesteld voor doorontwikkeling en optimalisatie van de technologie in het proces, zodat de komende jaren gewerkt kan worden aan een zo veilig en efficiënt mogelijk medicatieproces.
Het kwaliteitssysteem is tot stand gekomen door eerst te kijken naar de geldende wet- en regelgeving binnen en buiten de apotheek (resp. Good Manufacturing Practice ziekenhuizen en Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie). Vervolgens is gekeken welke kwaliteitssystemen al bestaan en hoe deze zijn opgebouwd. Uit een eerste grove analyse bleken deze kwaliteitssystemen onderling veel te verschillen, maar na nader onderzoek bleek de onderliggende wet- en regelgeving in grote lijnen overeen te komen. Deze analyse is vervolgens gebruikt als startpunt bij het opzetten van het kwaliteitssysteem: een actief document waarin per procedure is
aangegeven wat de inhoudelijk eisen zijn vanuit de wet- en regelgeving, de huidige status en de mate van aansluiting op ziekenhuisbrede procedures. Vervolgens is in een multidisciplinaire werkgroep gekeken met welke prioriteit de nog niet afgeronde procedures opgepakt moeten worden. Een van de meest urgente procedures bleek een passend storingsproces. Om te laten zien hoe het kwaliteitssysteem in de praktijk gebruikt kan worden, is deze procedure als casus uitgewerkt en geïmplementeerd.
Parallel aan het kwaliteitssysteem is een meerjarenplan uitgewerkt om het medicatieproces op technologisch gebied te kunnen optimaliseren. Om hiertoe te komen is overzichtsplaat gemaakt.
Deze overzichtsplaat laat niet alleen zien wie de stakeholders zijn en welke stappen er in het proces zitten, maar ook wat de afhankelijkheden zijn van informatie, applicaties en apparatuur in dit proces.
Vervolgens is samen met een multidisciplinaire werkgroep gekeken welke verbetermogelijkheden er op de markt zijn. De prioritering is op basis van risicoanalyses vastgesteld. De resultaten zijn vervolgens gebruikt om invulling te geven aan het meerjarenplan dat bestaat uit een visuele weergave van de gedefinieerde projecten en een begeleidend document. Het meerjarenplan kan gebruikt worden als leidend kader voor de jaarplannen van alle betrokken afdelingen en het uitwerken van projecten rondom het medicatie proces.
Vertaalde titel van de bijdrageDesign for technological support of the medication process: at Princess Máxima Center for Pediatric Oncology
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Maurice J.A., Begeleider
  • Cottaar, E.J.E. (Ward), Begeleider
  • Kleine, W.M., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning5 feb 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 5 feb 2020

Bibliografische nota

PDEng thesis. - Confidential

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ontwerp voor technologische ondersteuning van het medicatieproces: in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit