Deriving movement properties and the effect of the environment from the Brownian bridge movement model in monkeys and birds

K. Buchin, S. Sijben, E.E. van Loon, N. Sapir, S. Mercier, T.J.-M Arseneau, E.P.M. Willems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Deriving movement properties and the effect of the environment from the Brownian bridge movement model in monkeys and birds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Aarde en milieuwetenschappen