Derivatives of kernels associated to complex subelliptic operators

A.F.M. Elst, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We prove large time Gaussian bounds for the derivatives of the semigroups kernel associated with complex, second-order, subelliptic operators on Lie groups of polynomial growth.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)393-406
TijdschriftBulletin of the Australian Mathematical Society
Volume67
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Derivatives of kernels associated to complex subelliptic operators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit