Dependence of computed copolymer reactivity ratios on the calculation method. II. Effects of experimental design and error structure

F.L.M. Hautus, H.N. Linssen, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3661-3671
TijdschriftJournal of Polymer Science, Polymer Chemistry Edition
Volume22
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit