Densification of thin a-C: H films grown from low-kinetic energy hydrocarbon radicals under the influence of H and C particle fluxes : a molecular dynamics study

E. Neyts, A. Bogaerts, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Densification of thin a-C: H films grown from low-kinetic energy hydrocarbon radicals under the influence of H and C particle fluxes : a molecular dynamics study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen