Decay of spin-polarized atomic hydrogen in the presence of a Bose condensate

H.T.C. Stoof, A.M.L. Janssen, J.M.V.A. Koelman, B.J. Verhaar

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    36 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Decay of spin-polarized atomic hydrogen in the presence of a Bose condensate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie